Alla kommuner i Värmland godkänner handlingsplan om suicidprevention

Dating självmord utan resurser matsalmöte

Den psykiska hälsan bland unga förbättras samtidigt som fler ungdomar fått psykiska besvär. Docent Sven Bremberg hjälper oss att reda ut paradoxen. Under talet fördubblas eller tredubblas förekomsten av psykiska besvär, som ångest och oro, bland unga i Sverige. Det finns ingen entydig förklaring till utvecklingen. Mot denna bakgrund har utvecklingen av psykisk hälsa bland unga analyserats. Genomgången tyder på att den psykiska hälsan bland unga har förbättrats under de senaste decennierna. Utvecklingen av psykisk ohälsa och av psykisk hälsa förefaller således vara paradoxal. En förklaring kan vara att psykiska besvär, som inte är så omfattande att de kvalificerar för en psykiatrisk diagnos, visserligen medför lidande men även kan vara till hjälp för individen till att anpassa sig till en yttre situation vilket i sin tur kan minska risken för allvarliga konsekvenser. En annan förklaring kan vara en polarisering i samhället med förbättrade levnadsvillkor för majoriteten och förbättrad psykisk hälsa som följd, medan en mindre grupp fått en relativt försämrad situation.

Sammanfattning

Utredningen fick inga särskilda direktiv, men såsom utgångspunkt för arbetet skulle ligga socialutskottets betänkande I detta framhålls att dom problemställningar av skiftande natur, som är förbundna med sjukvård i livets slutskede, bör bli föremål för en mångfasetterad översyn. Utgångspunkten bör vara att vården ges ett sådant innehåll att allmänhetens förtroende för sjukvården inte rubbas.Leave a comment

Your email address will not be published.