Verksamheten inom Europeiska unionenunder 2002

Arbetsmiljöbyråns förtrogenhet med passiva och sexy

Våra bedömningar återfinns i anslutning till varje kapitel och i kapitel 8. Olika system för välfärd Olika länder har utifrån sin historia, traditioner och värderingar utformat sin egen välfärdspolitik. Frågor som rör välfärdssystem, deras finansiering och organisation är nationella. EG har inte gjort och förväntas inte göra, några insatser för att välfärdssystemen i medlemsländerna skall bli lika. Trots olikheter i välfärdssystemens uppbyggnad har det visat sig att länderna i Europa står inför likartade frågor vad gäller den framtida välfärden. De stora gemensamma frågorna rör de pågående förändringarna i familjestruktur och levnadsmönster, demografisk struktur samt stigande sjuk— vårdskostnader, hög arbetslöshet kombinerad med låg sysselsättningsgrad och olika former av social utslagning.

Sammanfattning

Hans Linde har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att Sverige, som enskilt land såväl såsom medlem i EU och FN, skall verka för ett slut på kriget i Jemen, för att FN skall kunna utreda begångna krigsbrott i Jemen samt för att EU ska implementera ett vapenembargo mot Saudiarabien och förut att Sverige ska införa ett nationellt vapenembargo mot Saudiarabien. Jag delar interpellantens djupa oro för det allvarliga situationen i Jemen. Den humanitära och ekonomiska situationen i Jemen är katastrofal. Kvar 80 procent av befolkningen är inom behov av humanitär hjälp. Enligt Unicef lider över 1,5 miljoner barn bruten undernäring. En av de största utmaningarna är att få tillträde till all de områden i landet där assistans behövs. Inte minst säkerhetsläget försvårar möjligheterna att nå ut med det humanitära stödet till de behövande. Det stora antalet civila dödsoffer är oacceptabelt.

Luleå

Utrikesutskottet har berett övriga närmast berörda utskott tillfälle att vad avser sina respektive beredningsområden yttra sig över skrivelsen därtill de motioner som behandlas i förbindelse till denna. EU-nämnden har beretts chans att yttra sig över skrivelsen. Inom föreliggande betänkande tar utskottet upp frågor kring den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken ESFP samt sysselsättningsfrågor till fördjupad hantering. Utrikesutskottet tar även upp frågor såsom gäller övriga samarbetsområden i anslutning mot de motioner som har väckts.Leave a comment

Your email address will not be published.