Föräldrabalk : 1949:381

Sidan av äktenskap organ möteswebben

Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Lag Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller 18 år. Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning.

Våra andra webbplatser

Berättigad att vara registreringsförrättare är lagfaren domare i tingsrätt eller den som länsstyrelsen har förordnat. Behörig att vara registreringsförrättare är den som länsstyrelsen har förordnat. Länsstyrelsens förordnande skall avse såväl tillstånd att förrätta registrering enligt denna författning som behörighet att förrätta vigsel enligt äktenskapsbalken. I fråga om förordnandet tillämpas 4 kap. Länsstyrelsens beslut att ej förordna någon som registreringsförrättare får ej överklagas. Denna lag träder i energi den 1 maj

Propositionens huvudsakliga innehåll

Syrisk-Ortodoxa Patriarkatets Ställföreträdarskap i Sverige Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien Ungersk Protestantiska samfundet i Sverige Begravningsombud Förut dem som inte tillhör Svenska kyrkan har länsstyrelsen i varje län samt kommun skyldighet att utse ett odla kallat begravnings­ombud. Begravningsombudets uppgift är därnäst. Han eller hon ska skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som ej tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål rörande verksamheten. Informera dem såsom inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med ombud för andra trossamfund än Svenska kyrkan och andra berörda parter, Till huvudmannen förut begravningsverksamheten föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose de önskemål såsom kommer till begravningsombudets kännedom. Enligt svensk lagstiftning skall, så långt det är möjligt, den avlidnes önskan följas när det gäller utformningen av begravningen. Vad händer efter dödsfallet? Om dödsfallet skett i bostaden måste alltid läkare anlända dit för att konstatera dödsfal­let.Leave a comment

Your email address will not be published.