Kön som diskrimineringsgrund

Möt Kvinnor Sverige äktenskapsstatistik

Det handlar om lika villkor, rättigheter och möjligheter att forma samhället och sitt eget liv, oavsett kön. Över hela världen blir flickor diskriminerade och utsatta. De får ofta mindre mat, omsorg och möjlighet att utvecklas. Arbetet för jämställdhet måste därför börja tidigt — från dag ett. Vi arbetar för att alla barn ska värderas lika och slippa begränsas av snäva normer kopplade till kön. Alla gynnas av och behövs i arbetet för jämställdhet, därför arbetar vi tillsammans med flickor, pojkar, kvinnor och män. Som en röd tråd genom all Plan Internationals verksamhet löper vårt jämställdhetsarbete och fokus på flickor. Vi har som mål att alla våra medarbetare ska ha en hög medvetenhet om jämställdhet och att alla våra program ska vara genusförändrande senast år

Så arbetar vi för jämställdhet

Högskolans arbete för lika rättigheter och potential Hur kan diskriminering som har anknytning med kön se ut? Könsdiskriminering kan drabba både kvinnor och män. Kön är troligen den diskrimineringsgrund som inneha undersökts mest i Sverige. Även rättigheter mellan kvinnor och män är en relativt beforskat område. Trots det finns det fortfarande kunskapsluckor när det innefatta könsdiskriminering, hur vanligt det är samt eller hur det tar sig inom uttryck. Exempelvis finns begränsad kunskap försåvitt hur kön samspelar med andra diskrimineringsgrunder och hur tillgång till rättigheter kan skilja sig åt mellan olika grupper av kvinnor och män. Det finns också få undersökningar som tar aktsamhet till personer som inte ser sig som vare sig kvinna eller hane.

Definition av diskrimineringsgrunden kön

Utbildningsinsatser Våld i nära relationer Våld inom nära relationer kännetecknas av att den utsatta har en nära relation mot och ofta starka känslomässiga band mot förövaren. Detta försvårar möjligheten till mothugg och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inne i offrets egen bostad. Det ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår.Leave a comment

Your email address will not be published.